Website thiệp manga/anime này đă được chuyển đến chỗ mới.  Xin các bạn nhấn vào đây để đi đến địa chỉ mới của website.  Hy vọng các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ website của Lollipop như thời gian vừa qua ^_^